ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสโมสรไลออนส์ยอดเยี่ยม ประจำปีบริหาร 2564-2565

ประกาศสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ฉบับที่ 02/2564-2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสโมสรไลออนส์ยอดเยี่ยม ประจาปีบริหาร 2564-2565

เพื่อให้การพิจารณาสโมสรยอดเยี่ยม ประจาปีบริหาร 2564-2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสโมสรไลออนส์ยอดเยี่ยม ดังมีรายนามต่อไปนี้:-
1.ไลออน อัครภณ ศิรนรากุล ประธานกรรมการ
2.ไลออน สง่า วนาสินชัย รองประธาน
3. ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์ รองประธาน/เลขานุการ
4. ไลออน ปนิตา พงษ์นวล รองประธาน
5. ไลออน สิทธิโชค รมณีย์กชกร กรรมการ
6. ไลออน ภรณี วิทยโชคกิติคุณ กรรมการ
7. ไลออน นิตยา ตรีระพงศ์ กรรมการ
8. ไลออน ลออศรี ปรางค์ชัยกุล กรรมการ
9. ไลออน ดร.เลิศลักษณ์ สังขวรรณ กรรมการ
10. ไลออน วีรพงษ์ เกียรติเจริญสุข กรรมการ
11. ไลออน พ.อ.ศุภณัฎฐ์ ลิ้มตระกูลไทย กรรมการ
12. ไลออน ศศิกัญญา ยงจิรภิญโญ กรรมการ
13. ไลออน พัฒนพงษ์ พงษ์นวล กรรมการ
14. ไลออน ศักดิ์ศิริ เลิศบรรลือชัย กรรมการ
15. ไลออน ฟองแก้ว ชุ่มมงคล กรรมการ

Share on facebook
Facebook

ประกาศที่น่าสนใจ